Teenusetingimused

Kehtivad alates 01.01.2023

Käesolevad teenusetingimused (edaspidi nimetatud “Tingimused” sätestavad üldised tingimused, mille alusel Bestler OÜ osutab müügiplaani koostamise teenust (edaspidi nimetatud “Teenus“).

 1. LEPING
  • Müügihinnangu koostamise teenuse osutaja on Bestler OÜ, registrikoodiga 14879415, asukohaga Pärnu maakond, Pärnu, Pärnu linn, Tamme 25, 80039 (edaspidi nimetatud “Bestler“).
  • Teenuse saaja (edaspidi nimetatud “Klient“) on füüsiline või juriidiline isik, kellega Bestler on sõlminud lepingu teenuse osutamiseks (edaspidi nimetatud “Leping”).
  • Leping sõlmitakse kirjalikult taasesitatavas vormis või suuliselt. Suulised kokkulepped kinnitatakse võimalusel üle e-kirja teel.
 1. TEENUS
  • Bestler osutab Kliendile, kellele kuulub kinnisvara, kinnisvara omaniku nõustamise teenust kinnisvara müügihinna määramisel (edaspidi nimetatud “Teenus”). Teenuse osutamise konkreetse viisi ja üksikasjade üle otsustab Bestler.
  • Teenuse osutamiseks võimaldab Klient Bestleril teostada kinnisvara ülevaatuse. Kui kinnisvara ülevaatuse teostamine ei ole võimalik, edastab Klient Bestlerile kinnisvara pildid.
  • Teenuse osutamine Bestleri poole vastava sooviga pöördunud isikule on õigus, mitte kohustus.
  • Kinnisvara omaniku nõustamise teenuse osutamise raames valminud müügiplaan ei ole käsitletav kinnisvara eksperthinnanguna.
  • Kinnisvara omaniku nõustamise teenuse raames valminud müügiplaan ei ole mõeldud laenutagatise turuväärtuse hindamiseks ja esitamiseks krediidiandjale.
 1. TASU
  • Teenus on kinnisvara omanikule tasuta.
  • Kui Teenuse osutamise käigus või enne teenuse osutamist selgub, et Klient soovib ja/või vajab mõnda muud teenust, siis on Bestleril õigus suunata klient saama teist teenust ning kui nimetatud teenus on tasuline, siis on Bestleril õigus nõuda Kliendilt teenuse eest tasu. Tasulise teenuse eest tasu arvestamise põhimõtted lepitakse kokku eraldi lepingus.
  • Tasuga seonduvad kokkulepped on konfidentsiaalsed.
 1. KONFIDENTSIAALSUS
  • Bestler on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena mis tahes teavet, mida ta on seoses Teenuse osutamisega Kliendilt saanud, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene kohustus sellist teavet avaldada või kui Klient on andnud nõusoleku (sh. Lepingus) teabe avaldamiseks. Konfidentsiaalsuskohustus hõlmab Bestleri poole Teenuse saamiseks pöördumise fakti, Teenuse sisu ja Tasu suurust.
 1. ISIKUANDMED
  • Bestleril on õigus koguda, salvestada, kasutada ja töödelda Kliendi ning temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitsele kohaldatavatele seadustele mh kliendisuhete haldamiseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja turunduslikel eesmärkidel.
  • Bestler võib edastada Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui vastav informatsioon on vajalik Teenuse osutamiseks.
 1. VASTUTUS
  • Bestler ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt talle usaldatud teabe õigsust ning ei vastuta Kliendi poolt talle esitatud andmete tõelevastavuse eest.
  • Bestler vastutab Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise ja Teenuse osutamisel tekitatud kahju eest ainult tahtluse korral. Bestler ei vastuta saamata jäänud tulu või kinnisvara väärtuse muutumisest tekkinud kahju eest.
 1. LEPINGU LÕPPEMINE
  • Klient võib igal ajal Lepingu üles öelda, teatades sellest Bestlerile.
  • Bestler võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest Kliendile 2 päeva ette.